Edifici de 48 habitatges i Centre cívic

Català
1988
Dates: 
Projecte 1985 - Finalització obra 1988
Superfície: 
6.685m²
Pressupost: 
1.254.235€
Promotor: 
Incasòl
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Nou de la Rambla, 39. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias - Enric Torrent - Lluís Pérez
Constructor: 
Ince S.A.

L'edifici, construït al casc antic de Barcelona, ha estat plantejat amb la voluntat d'adaptació a la trama existent, respectant la volumetria, amb una distribució uniforme de plens i buits i l'ús de materials de façana sostenibles i amb un bon envelliment. Es considerà important la reutilització dels elements més valuosos dels antics edificis enderrocats, com els arcs neogòtics de pedra de Montjuic situats a la planta baixa.
Es composa de 48 habitatges, la major part de dues habitacions, un aparcament per a 35 places i locals per a equipament municipal a planta baixa i altell.
L'accés a l'edifici es fa per un porxo de gran alçada que envolta la façana sud, que col.labora a donar més espai a aquesta part del carrer de l'Est i que connecta amb la zona verda prevista pel PERI en aquest lloc, deixant l'accés del carrer Nou per als equipaments públics.

La distribució en planta es fa mitjançant un corredor, amb un sol nucli d'accessos a la zona central que serveix a dotze habitatges per planta, i a cada un dels extrems una zona singular que il.lumina l'escala d'emergència i un espai comú orientat a sud.

L'estructura és de formigó armat, vista a la major part de l'edifici. Les parets tenen com acabat exterior peces de pedra de Begur amb especejament irregular i junta plena. Un gruix considerable de façana dona una forta inèrcia tèrmica a l'edifici, així com millor aïllament acústic. Els tancaments exteriors dels habitatges es composen de parts practicables de fusteria d'alumini anoditzat i parts fixes d'envans translúcids de blocs de vidre.