projectes

2003

Es realitza la rehabilitació integral de l'edifici (façanes, coberta, col.locació d’ascensor, instal.lacions i interiors). Situat entre mitgeres, data de finals del segle XIX. Estructura de murs...

2000

Es tracta d’un edifici industrial entre mitgeres que conforma un xamfrà de l'Eixample Cerdà al Poble Nou. Adquirit per l'empresa discogràfica Blanco y Negro va esser necessària la modificació...

1996

El solar on s’havia de situar el projecte mostrava un gran buit d'edificació que deixava lliures les vistes llunyanes que s'estenien fins a la muntanya de Montserrat. Es va determinar que un cop...

1996

L'any 1995 l'IVABI va convocar tres concursos per la construcció de 750 habitatges de protecció oficial en tres mançanes de la zona de Son Gibert de Palma de Mallorca.
El premi del concurs...

1993

La transformació de Barcelona motivada pels Jocs Olímpics de 1992, va comportar un conjunt d'actuacions destinades a obrir la ciutat al mar i que va implicar a nombrosos edificis i espais públics...

Pàgines