Biblioteca del districte 6 de Terrassa

Català
2006
Dates: 
Projecte 2003 - Finalització obra 2006
Superfície: 
1.225m²
Pressupost: 
1.175.238€
Promotor: 
Ajuntament de Terrassa
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Avinguda Francesc Macià. Terrassa
Arquitectes: 
Joan Arias - Màrius Quintana
Constructor: 
Mariano Salgado
Col·laboradors: 
Jordi Adell - David Oliva

Aquest projecte és la definició d'un edifici que respon a dos característiques bàsiques i destacades del solar: la seva situació dins d'un conjunt d'espais verds i equipaments i les seves dimensions en planta i superfície. S'entén la nova biblioteca com un edifici d'una sola planta, elevat sobre el terreny i amb el programa desenvolupat en planta baixa, ocupant pràcticament la totalitat del solar i sense divisions interiors. Els tres patis que foraden la planta són els espais verds propis de la biblioteca que li donaran el caràcter de silenci i concentració que demana la lectura. A la vegada, aquests patis generen el punt d'unió i de protecció de l'edifici amb el seu entorn immediat. El tancament del perímetre de la planta es fa en tres formes diferents. En la façana sud, es presenta un tancament de vidre protegit pel voladís de la coberta, que també cobreix la rampa i escala d’accés. En les façanes est i oest el tancament està format per lamel.les fixes de marbre blanc translúcid a nivell de límit de la coberta i per vidre endarrerit un metre respecte a les lamel.les . Finalment, en la façana nord es proposa un mur de formigó vist amb l'única obertura corresponent a un dels patis. L'estructura és a base d'un forjat de plaques alveolars per al terra i reticular per a la coberta, suportat per pilars metàl.lics.