Reforma integral d'un edifici per a ús polivalent

Català
2009
Dates: 
Concurs 2009
Promotor: 
Diputació de Tarragona
Treball: 
Avantprojecte concurs
Direcció: 
Carrer del Vent 6. Reus
Arquitectes: 
Joan Arias Roig i Màrius Quintana Creus
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

Donat que ja s’havia realitzat un projecte bàsic, en el que s’enderrocava l’edifici existent a excepció de la façana principal i que es plantejava com a punt de partida a millorar, la proposta es concretava en els següents aspectes que, al nostre parer, podien millorar el projecte original sense afectar cap dels seus elements fonamentals.
Es proposa enretirar la planta soterrani de les mitgeres i de la façana principal a mantenir amb l’objectiu de no haver d’efectuar recalços d’aquests murs. Amb això s’aconsegueix millorar la seguretat de la construcció, minimitzar les afectacions als edificis veïns i al carrer, rapidesa i economia de la construcció.
Es manté la idea de gran espai amb lluernes, però es modifiquen les mides i geometria d’aquestes, de manera que n’hi hagi tres, totes idèntiques, amb envidrament al cada costat, però amb la possibilitat d’incorporar protecció solar a les de la cara sud i deixar el vidre net a les cares nord.

Les obertures al passadís de les aules ofereix unes vistes fugades al pati d’illa a través d’uns espais tractats com a terrasses utilitzables.
S’opta per deixar el pati est net de construccions auxiliars. Això es fa mitjançant l’ajust de mida de les peces sanitàries.
A la façana principal es proposa enretirar la façana nova de la planta quarta a fi de disminuir la seva repercussió en un carrer estret com és el del Vent.
Hi ha la voluntat de mantenir la façana principal de l’edifici original sense modificacions, però, amb la creença fundada que aquesta façana va tenir modificacions importants amb la construcció de la remunta, es proposa reconstruir una barana massissa adaptada a la resta de la façana. De la mateixa manera es proposa refer un balcó de la planta primera i igualar l’alçada de les obertures de planta baixa.
Respecte les façanes noves, façana al c/ Sant Jaume i remunta c/ del Vent es proposa un sistema constructiu completament diferent de la façana existent, deixant aparent l’estructura i fixant els elements constructius amb sistema de construcció en sec, amb fusteries i proteccions solar a sud d’alumini.