Edifici de 48 habitatges i Centre cívic

Català
1988
Dates: 
Projecte 1985 - Finalització obra 1988
Superfície: 
6.685m²
Pressupost: 
1.254.235€
Promotor: 
Incasòl
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Nou de la Rambla, 39. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias - Enric Torrent - Lluís Pérez
Constructor: 
Ince S.A.

L'edifici, construït al casc antic de Barcelona reflexa la voluntat d’adaptació a l’entorn sense mimetismes, respectant volumetria, una distribució uniforme de plens i buits i l’ús de materials de façana sostenibles i amb un bon envelliment. Es considera important la reutilització d'elements dels antics edificis enderrocats que es van determinar més valuosos, com els arcs neogòtics de pedra de Montjuïc situats a la planta baixa.
L'estructura és de formigó armat, vista a la major part de l'edifici. Les parets tenen com acabat exterior peces de pedra de Begur amb especejament irregular i junta plena. Un gruix considerable de façana dona una forta inèrcia tèrmica a l'edifici, així com millor aïllament acústic.
Disposa de 48 habitatges de dues habitacions, un equipament del barri a plantes baixa i pis amb terrassa a sud i aparcament a planta soterrani
Situat en cantonada, a c. Nou de La Rambla, i c. de l’Est, l'accés a la zona d’habitatges es fa per c. de l'Est, per un porxo de gran alçada que envolta la façana sud. Aixì, col·labora a donar més espai a aquesta part del carrer i connecta amb la zona verda prevista pel PERI, deixant l'accés del c/ Nou de la Rambla per els equipaments públics.
La distribució en planta es fa amb un sol nucli d'accessos a la zona central que serveix a dotze habitatges per planta, i a cada un dels extrems del passadís en L, una zona singular il·lumina l'escala d'emergència i un espai comú orientat a sud. Aquesta solució minimitza els costos de construcció, manteniment, neteja i control.
L’equipament de barri s’obra de manera limitada a l’espai exterior en espera de seva renovació, i s’obra a una gran terrassa a sud-oest a la planta superior. La coberta de l'edifici s'aprofita com a lloc d'esbarjo per els veïns.