Rehabilitació de façanes d'edifici adjunt al Palau Maricel

Català
2003
Dates: 
Projecte 2001 - Finalització obra 2003
Superfície: 
432m²
Pressupost: 
121.508€
Promotor: 
Diputació de Barcelona
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Devallada, 8- 10. Sitges
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

Es tracta d’un edifici situat al centre històric de Sitges, inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sitges.
Edifici de volum senzill, està format per planta baixa, per la que queda connectat amb les edificis annexes, i dues plantes pis, a les que l’edifici queda aïllat. L’estructura es de murs de càrrega, bigues i revoltons i la coberta plana “a la catalana”, de rajola ceràmica.
L’ornamentació és molt austera, en la que destaca l’elegant composició de façana seguint cànons neoclàssics, tant en l’ornamentació dels forats seguint eixos verticals com en la divisió de les façanes en faixes horitzontals.
S’actua als diversos elements de la façana: paraments plans d’estuc de calç, formant dibuix d’especejament rectangular imitant obra vista de color rajola clara, emmarcaments, sòcols de pedra i d’estuc de calç, balconeres, finestres i persianes de llibret.